REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO BUY&RENT

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1.

Niniejszy „Regulamin korzystania z serwisu internetowego Buy&Rent (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników indywidualnych z serwisu o nazwie „Buy and Rent’’ w ramach którego właściciel serwisu Lloyd Properties sp. z o.o. zamieszcza informacje dotyczące przygotowania do startu docelowej strony internetowej Buy and Rent.

DEFINICJE
§2.

Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

 1. Lloyd Properties sp. z o.o. – firma Lloyd Properties sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 66/68 lok.3, 00-679 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000350777, REGON: 121172368, NIP: 5492392556, kapitał zakładowy i wpłacony: 50.000 zł, będącą twórcą oraz właścicielem praw do Serwisu oraz uprawnionym do dysponowania jego zasobami.
 2. Serwis – serwis tematyczny Buy and Rent., poświęcony tematyce nieruchomości, działający pod adresem internetowym: https://buyandrent.pl/
 3. Zasoby Serwisu – udostępniane w ramach Serwisu, na zasadach i w zakresie określonym Regulaminem materiały obejmujące w szczególności informacje dotyczące planowania powstania nowej docelowej witryny internetowej.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Serwisu.

OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW SERWISU
§3.

 1. Dostęp do części Serwisu Informacyjnego nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie Serwisu.
 2. Do prawidłowego korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu oraz zainstalowaną przeglądarką internetową. Lloyd Properties sp. z o.o. zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu:
  • Firefox od 4.0
  • Opera od 10.0
  • Chrome od 10.0

  Systemy informatyczne Użytkowników Indywidualnych powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.

ZOBOWIĄZANIA Lloyd Properties sp. z o.o.
§4.

Lloyd Properties sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Serwisu Informacyjnego na czas nieoznaczony.

ZOBOWIĄZANIA Lloyd Properties sp. z o.o.
§5.

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w Zasobach Serwisu, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
§6.

Lloyd Properties sp. z o.o. oświadcza, że materiały i informacje składające się na Zasoby Serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
§7.

 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, którego dane dotyczą, poprzez odznaczenie odpowiedniego okna na formularzu lub podczas rejestracji.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu prowadzenia doradztwa w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości.
 3. Administratorem danych jest Lloyd Properties sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Wilcza 66/68 lok.3, 00-679 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów za pomocą których Aplikacji Użytkownik indywidualny dokonał rejestracji, jeżeli jest to niezbędne w celu prawidłowej rejestracji i logowania
 4. Rejestrując się za pomocą Aplikacji Użytkownik indywidualny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie podanym w § 3 ust. 5 niniejszego Regulaminu w celach marketingowych przez Lloyd Properties sp. z o.o. Użytkownik poprzez kliknięcie odpowiedniego checkboxa wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w tym otrzymywanie newslettera. Użytkownik w każdej chwili może cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w tym newslettera.”
 5. Użytkownik w każdym czasie ma prawo odwołania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora. Skorzystanie z tego prawa może zostać zrealizowane m.in. poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres biuro@lloydgroup.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika

POLITYKA PRYWATNOŚCI
§8.

 1. Serwis Buy and Rent korzysta z plików cookies
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika zamieszcza właściciel serwisu oraz uzyskuje do nich dostęp.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celach statystycznych oraz personalizacji ustawień Serwisu.
 5. W ramach Serwisu wykorzystywane są następujące pliki cookies:
  • sesyjne (session cookies) pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • stałe (persistent cookies) pliki przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§9.

 1. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby Lloyd Properties sp. z o.o. oraz pod adres e-mail biuro@lloydgroup.pl.
 2. Reklamacje dotyczące Serwisu można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na (biuro@lloydgroup.pl).
 3. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez Lloyd Properties sp. z o.o. zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia reklamacji.
 4. Użytkownicy indywidualni zarejestrowani w systemie zostaną powiadomieni przez Lloyd Properties sp. z o.o. poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 5. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik indywidualny, zarejestrowany w systemie, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Lloyd Properties sp. z o.o. w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.